VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE CAR SHARE

I. Systém Car share

1. Car share je systém používania/nájmu Vozidiel Prevádzkovateľa, ktorý na základe Rezervácie prostredníctvom Rezervačného systému oprávňuje Užívateľa používať po určitú dobu, v určitej oblasti a za určitú odplatu konkrétne Vozidlo Prevádzkovateľa.

II. Rámcová zmluva o nájme dopravného prostriedku

1. Zmluva je rámcová zmluva o nájme Vozidla uzatvorená medzi Stranami registráciou Užívateľa v Rezervačnom systéme, na ktorej základe sa uzatvárajú jednotlivé zmluvy o nájme konkrétneho Vozidla s konkrétnymi podmienkami; Zmluva je uzatvorená a platná po dobu trvanie registrácie Užívateľa v Rezervačnom systéme.

2. Tieto všeobecné obchodné podmienky (v texte ako VOP) sú súčasťou Zmluvy. V Zmluve a VOP sú použité aj tieto pojmy: Cenník je cenník Prevádzkovateľa, ktorý je zverejnený na webovej stránke Prevádzkovateľa: www.car-share.sk,Rezervačný systém je elektronický systém na webovej stránke: www.car-share.sk alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie XMARTON; prostredníctvom Rezervačného systému sa uzatvára Zmluva a Rezervácia Vozidiel, udeľujú sa informácie, pokyny a umožňuje sa vykonanie zmien Rezervácie, Rezervácia je objednávka konkrétneho Vozidla Užívateľom v Rezervačnom systéme; Rezerváciou je uzatvorená nájomná zmluva o nájme konkrétneho Vozidla medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom, Strany sú spolu Prevádzkovateľ a Užívateľ, a/alebo každý z nich samostatne, Vozidlo je motorové vozidlo objednané Užívateľom a určené Prevádzkovateľom na používanie v systéme Car share spolu s Príslušenstvom, XMARTON je mobilná aplikácia slúžiaca na vzájomnú komunikáciu medzi Stranami a umožňujúca používanie Vozidla; aplikácia XMARTON slúži o.i. na odomknutie uzamknutie Vozidla, jeho naštartovanie, sledovanie stavu najazdených kilometrov, trasy jazdy, stavu spotreby paliva.

3. Prevádzkovateľ na základe Rezervácie prenechá

Užívateľovi za odplatu Vozidlo, aby ho dočasne (v dojednanej dobe) užíval. Užívateľ sa zaväzuje užívať Vozidlo v súlade s podmienkami Rezervácie a týmito VOP a za užívanie Vozidla zaplatiť Prevádzkovateľovi Odplatu.

4. Všetky Vozidlá sú vybavené technológiou na sledovanie polohy Vozidla (GPS), mobilnou komunikáciou s Vozidlom (GSM) a zariadením na odomykanie, zamykanie a štartovanie Vozidla prostredníctvom prístupových kódov v mobilnej aplikácii XMARTON (v texte ako Prístupové kódy).

5. Komunikácia medzi Stranami prebieha elektronicky prostredníctvom mobilnej aplikácie XMARTON alebo elektronickej pošty (e-mail carshare@europcar.sk); v prípade potreby neodkladného kontaktovania Prevádzkovateľa, je Užívateľ oprávnený kontaktovať Prevádzkovateľa aj telefonicky na tel. č. +421 555 66666.

III. Prevzatie a vrátenie Vozidla

Užívateľ preberá Vozidlo na základe pokynov z Rezervačného systému, a to v mieste a spôsobom uvedenom v Rezervácii. Užívateľ preberá Vozidlo odomknutím prostredníctvom Prístupových kódov cez aplikáciu XMARTON. Prístupové kódy slúžia na odomykanie, zamykanie a štartovanie Vozidla počas celej doby nájmu.

Pri preberaní Vozidla je Užívateľ povinný skontrolovať stav Vozidla, najmä:

a. spôsobilosť Vozidla na užívanie,

b. zjavné poškodenia,

c. základnú funkčnosť Vozidla,

d. prítomnosť povinnej výbavy (lekárnička, výstražný trojuholník, ťažné lano, sada na opravu pneumatík prípadne rezervné koleso, zdvihák a kľúč na montáž kolesa) vrátane prítomnosti dokladov potrebných na užívanie Vozidla a zabezpečovacích zariadení, osvedčenia o evidencii Vozidla (v texte ako Príslušenstvo),

e. stav paliva (v texte ako PHM) a kvapaliny do ostrekovačov 

f. mieru znečistenia Vozidla (zvnútra aj zvonka),

g. prítomnosť potrebných dokladov vo Vozidle.

3. Akékoľvek vady a/alebo poškodenia a/alebo pripomienky týkajúce sa Vozidla je Užívateľ povinný uplatniť najneskôr pri prevzatí Vozidla a tieto musia byť okamžite oznámené Prevádzkovateľovi (spravidla do 10 minút), v opačnom prípade sa má za to, že Užívateľ prevzal Vozidlo bez akýchkoľvek vád a/alebo poškodení a/alebo pripomienok. Akúkoľvek vadu a/alebo poškodenie, ku ktorému dôjde počas prevádzky Vozidla je Užívateľ povinný okamžite oznámiť Prevádzkovateľovi (spravidla do 10 minút) a postupovať podľa jeho inštrukcií; ak vada a/alebo poškodenie znemožňuje užívanie Vozidla je Užívateľ zároveň povinný odstaviť Vozidlo na najbližšie bezpečné miesto. Ak Užívateľ nepostupuje v súlade s ustanovením tohto bodu 3. VOP, nesie Užívateľ objektívnu zodpovednosť za akékoľvek vady a/alebo škodu na Vozidle (bez ohľadu na zavinenie).

4. Vrátenia Vozidla Užívateľom:

a. Užívateľ je povinný vrátiť Vozidlo v čase ukončenia doby nájmu a v mieste parkovacích státí Vozidiel, uvedených na webovej stránke: www.car-share.sk a aplikácii XMARTON; na inom mieste iba po dohode s Prevádzkovateľom a za poplatok podľa Cenníka,

b. v bezchybnom stave (bez porúch, poškodení, vád, tiež tak aby nasledujúcemu Užívateľovi nebránili v užívaní), nie nadmerne znečistené, s plnou nádržou PHM a odovzdaným Príslušenstvom, inak zaplatí Prevádzkovateľovi vzniknutú škodu. Tiež Užívatel zaplatí Prevádzkovateľovi čiastku zodpovedajúcu doplneným PHM do plnej nádrže, poplatok podľa Cenníka, pri nesprávnom type PHM zaplatí aj čiastku zodpovedajúcu plnej nádrži správneho typu PHM. Užívateľ je povinný zaplatiť poplatok, za každý neodovzdaný predmet, ktorý prevzal pri začatí prenájmu Vozidla tvoriaci Príslušenstvo, Užívateľ zaplatí jeho hodnotu a poplatok v zmysle Cenníka.

5. Prevádzkovateľ poskytuje Užívateľovi 10 minút navyše pred začatím a 10 minút po ukončení nájmu Vozidla, ktorý je zahrnutý v Odplate a slúži na oboznámenie sa s Vozidlom a prípravu na jeho prevzatie do nájmju. Po 10tich minútach po ukončení dohodnutej Rezervácie a odstavení Vozidla sa Vozidlo automaticky uzamkne a všetky Prístupové kódy k Vozidlu strácajú platnosť.· 

 IV. Odplata a jej splatnosť 

1. Užívateľ je povinný zaplatiť Odplatu určenú dobou nájmu Vozidla podľa Rezervácie a sadzbou podľa Cenníka. Za začiatok nájmu Vozidla sa považuje čas určený dňom a hodinou v Rezervácii. Ak je dohodnutá doba nájmu Vozidla prekročená a/alebo v prípade omeškania Užívateľa s vrátením Vozidla v dohodnutom čase, je účtovaná ďalšia hodina užívania v zmysle Cenníka a zároveň je Užívateľ povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi poplatok podľa Cenníka, a to až do vrátenia Vozidla.

2. Odplata je splatná pred začiatkom nájmu Vozidla. Bez zaplatenia Odplaty Užívateľ nie je oprávnený užívať Vozidlo a nie sú mu poskytnuté Prístupové kódy.

3. Pri vrátení Vozidla pred dohodnutou dobou sa platí Odplata za celú dohodnutú dobu podľa Rezervácie. Prevádzkovateľ je oprávnený pri Rezervácii Vozidla požadovať od Užívateľa primeranú zábezpeku na krytie nákladov spojených s nájmom Vozidla a prípadných škôd spôsobených Užívateľom (v texte ako Zábezpeka). V prípade prekročenia doby nájmu a/alebo spôsobenia akejkoľvek škody na Vozidle a/alebo porušenia akejkoľvek povinnosti Užívateľa podľa Zmluvy a/alebo VOP je 

4. Prevádzkovateľ oprávnený použiť Zábezpeku na zaplatenie týchto nákladov. O použití Zábezpeky Prevádzkovateľ informuje Užívateľa. Ak Prevádzkovateľ Zábezpeku nepoužije, Prevádzkovateľ je povinný vrátiť Zábezpeku alebo jej nevyčerpanú časť Užívateľovi, a to do 10 dní po vysporiadaní všetkých pohľadávok Prevádzkovateľa voči Užívateľovi.

V. Všeobecné podmienky

1.Užívateľ znáša všetky náklady súvisiace s bežnou údržbou a prevádzkou Vozidla počas nájmu, najmä náklady na PHM, prevádzkové kvapaliny, poplatky za užívanie diaľničných úsekov ciest, parkovné.

2. Užívateľ sa zaväzuje Prevádzkovateľovi nahradiť akékoľvek práva (náklady) uplatnené voči Prevádzkovateľovi z porušenia právnej povinnosti (najmä právnych predpisov o pravidlách cestnej premávky) počas nájmu a/alebo vyplývajúce z prevádzky Vozidla počas nájmu a/alebo z dôvodu objektívnej zodpovednosti Prevádzkovateľa počas trvania nájmu, a to aj keď budú voči Prevádzkovateľovi uplatnené po skončení nájmu.

3. Užívateľ je oprávnený používať Vozidlo len na území Európskej únie, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené inak.

VI. Povinnosti Užívateľa pri nájme Vozidla

1. Povinnosti Užívateľa v súvislosti s nájmom Vozidla sú uvedené v prílohe (príloha 1).

VII. Poškodenie, strata, odcudzenie, zničenie Vozidla

1. Užívateľ sa zaväzuje chrániť Vozidlo pred poškodením, stratou, odcudzením, zničením a tiež dbať, aby nedošlo ku škodám na zdraví, či majetku iných osôb v texte ako Škoda). Užívateľ zodpovedá za všetky takto spôsobené škody.

2. Užívateľ je povinný o každej Škode okamžite informovať Prevádzkovateľa a ďalej postupovať podľa jeho pokynov, inak zodpovedá za vzniknutú škodu a tiež za škodu spôsobenú Prevádzkovateľovi včasným nesplnením tejto povinnosti.

3. V prípade dopravnej nehody musí byť súčasťou oznámenia Užívateľa Prevádzkovateľovi o dopravnej nehode aj písomná správa obsahujúca najmä mená, priezviská a adresy účastníkov dopravnej nehody a prípadných svedkov, evidenčné čísla vozidiel zúčastnených na dopravnej nehode, označenie príslušného útvaru PZ, ktorý nehodu vyšetroval. Užívateľ je povinný oznámiť vznik škody aj príslušnému útvaru PZ v ktoromkoľvek z nasledovných prípadov: i/ukladajú mu tak právne predpisy, ii/vzniknutá škoda presahuje 3.990,- EUR, iii/Užívateľ spôsobil škodu tretej osobe alebo došlo ku škode na zdraví alebo živote.

4. Užívateľ je povinný nahradiť Prevádzkovateľovi Škodu na vozidle nasledovne:

a. vo výške 10% zo škody určenej autorizovaným servisom (min. však 165,97 EUR) alebo

b. v prípade úplného zničenia, straty alebo odcudzenia vozidla - vo výške 10% zo všeobecnej hodnoty vozidla v čase vzniku škody určenej autorizovaným servisom alebo

c. v prípade úmyselného spôsobenia škody alebo škody spôsobenej pod vplyvom alkoholu, či iných omamných, psychotropných látok - vo výške 100% škody stanovenej autorizovaným servisom.

5. Užívateľ je v čase nájmu povinný v prípade opustenia Vozidla nenechávať technický preukaz vo Vozidle, ale nosiť ho u seba.

6. V prípade odcudzenia alebo straty Vozidla je Užívateľ súčasne povinný Prevádzkovateľovi vrátiť doklady (technický preukaz) od Vozidla, a ak bolo Vozidlo vybavené Príslušenstvom, ktoré bol Užívateľ povinný odoberať pred opustením Vozidla, je Užívateľ povinný Prevádzkovateľovi vrátiť aj toto Príslušenstvo.

7. Výlučne Prevádzkovateľ je oprávnený k vykonaniu opravy a/alebo predpísanej pravidelnej prehliadky Vozidla, ak nie je v konkrétnom prípade uvedené inak. Za čas trvania opravy Vozidla podľa tohto ods. Užívateľ nájomné neplatí.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Prevádzkovateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť najmä: i/ v prípade užívania Vozidla v rozpore so Zmluvou; ii/ v prípade úmrtia Užívateľa alebo zániku Užívateľa bez právneho nástupcu, iii/ v prípade poškodenia Vozidla, iv/ v prípade iného podstatného alebo nepodstatného porušenia Zmluvy a/alebo VOP · Užívateľom v zmysle platných právnych predpisov. Užívanie Vozidla zaniká tiež zničením, stratou alebo odcudzením Vozidla.

2. Strany sa dohodli, že právne vzťahy zo Zmluvy, vrátane vzťahov súvisiacich s jej uzavretím, platnosťou, porušením povinností a následkami porušenia povinností, sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, a v súlade s § 262 ods. 2 Obchodného zákonníka sa ich záväzkový vzťah založený Zmluvou spravuje Obchodným zákonníkom; v prípadoch kedy je Užívateľ spotrebiteľom sa vzťahy z tejto Zmluvy spravujú Občianskym zákonníkom. Spory zo Zmluvy, vrátane sporov týkajúcich sa jej uzavretia a platnosti, patria do právomoci Slovenských súdov. Strany sa dohodli, že v prípade sporu bude miestne príslušným súd podľa miesta sídla Prevádzkovateľa.

3. Za kontaktné údaje a adresu na doručovanie pre Užívateľa sa považujú údaje a adresa uvedená v Rezervačnom systéme. V prípade zmeny údajov a/alebo adresy je Užívateľ bezodkladne povinný aktualizovať kontaktné údaje v Rezervačnom systéme. Za adresu na doručovanie pre Prevádzkovateľa sa považuje adresa zapísaná v obchodnom registri a e-mailová adresa: europcar@europcar.sk.

4. Tieto VOP platia ich zverejnením na webovej stránke Prevádzkovateľa www.car-share.sk. Prevádzkovateľ je povinný o každej zmene VOP Užívateľa informovať prostredníctvom elektronickej pošty. V prípade, ak 

5. Užívateľ neodstúpi od Zmluvy z dôvodu zmeny VOP do 14 dní od odoslania informácie o ich zmene, zmenené VOP platia odo dňa ich zverejnenia na webovej stránke Prevádzkovateľa www.car-share.sk a týmto dňom sú pre Strany záväzné.Užívateľ vyhlasuje, že si VOP prečítal, týmto v plnom rozsahu porozumel a na znak súhlasu s ich obsahom ich vlastnoručne podpísal. 

 V Bratislave, dňa 

 Za Prevádzkovateľa: 

 Za Užívateľa:

Náš rezervačný tím : +421 2 555 66666